Subcategories
Tags
Language
Tags

Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste by Sinding Aasen, Henriette; Magnussen, Anne-Mette

Posted By: lengen
Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste by 	Sinding Aasen, Henriette; Magnussen, Anne-Mette

Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste by Sinding Aasen, Henriette; Magnussen, Anne-Mette
Norsk | 2018 | ISBN: N/A | 293 Pages | PDF | 8.03 MB

"Det må prioriteres i helsetjenesten. Ressursene strekker ikke til alt man ønsker, og alt kan ikke gjøres samtidig. Men hva er avgjørende for hva som faktisk prioriteres? De overordnete politiske målsetningene om gode og likeverdige tjenester skal realiseres i et system som påvirkes av en rekke faktorer og mekanismer. Rettslig regulering, økonomisk styring, profesjonelle verdier, organisering og funksjonsdeling – alt dette påvirker de faktiske beslutningene i helsetjenestens hverdag. Hvordan opplever helsepersonell at de styres av slike forhold? Hvilke skjulte prioriteringsmekanismer spiller inn? Er det åpenbart hva likebehandling og rettferdig fordeling betyr? Dette er eksempler på spørsmål som diskuteres i bokens 10 kapitler, skrevet at fagfolk fra samfunnsvitenskapene, jus, filosofi og medisin. Målgruppen for boken er forskere, universitets- og høyskoleansatte, studenter og helsepersonell, men den kan også være av interesse for alle som er opptatt av utfordringene knyttet til prioriteringer i helsevesenet, som beslutningstakere på ulike nivå i det politisk-administrative styringssystemet. Antologien er et resultat av forskningsprosjektet Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives, finansiert av Norges Forskningsråd. De fleste norske kommuner, byer, regioner og fylker forsøker å stimulere vekst og utvikling på sitt sted. De ønsker vekst i folketallet og flere arbeidsplasser. I denne boka beskrives hovedtrekkene i den regionale utviklingen i Norge siden 2000. Gjennom mange års arbeid har Telemarksforsking utviklet en ny modell, attraktivitetsmodellen, for å forklare steders vekst og utvikling. Attraktivitetsmodellen avdekker de viktigste strukturelle drivkreftene for vekst i befolkning og arbeidsplasser, og åpner samtidig for at steder kan påvirke sin egen utvikling gjennom å bli attraktive for bosetting, bedrifter og besøk. Attraktive steder vokser mer enn forventet ut fra de strukturelle kreftene som påvirker stedet utenfra. De innsikter som attraktivitetsmodellen gir om hvordan ulike strukturelle krefter og steders attraktivitet påvirker utviklingen kan også brukes til å lage scenarioer over fremtidig utvikling. Hvor mye kan et sted påvirke sin vekst hvis det er attraktivt? Hva som gjør et sted attraktivt varierer fra sted til sted, mellom ulike tidsepoker og er alltid avhengig av hva andre steder gjør samtidig. Det finnes derfor ingen enkel og konkret oppskrift for hvordan et sted kan bli attraktivt. Det finnes imidlertid noen steder som har oppnådd høy attraktivitet. Slike eksempler kan vi lære av, selv om oppskriften ikke kan kopieres direkte."