Subcategories
Tags
Language
Tags

Barn og unge : By, sted og sosiomaterialitet by Evenstad, Randi; Knut Greve, Anne

Posted By: lengen
Barn og unge : By, sted og sosiomaterialitet by Evenstad, Randi; Knut Greve, Anne

Barn og unge : By, sted og sosiomaterialitet by Evenstad, Randi; Knut Greve, Anne
Norsk | 2018 | ISBN: N/A | 226 Pages | PDF | 1.11 MB

"Hva er barn og unges vilkår i byen? Hvilke betingelser gir byen for samspillet mellom mennesker og byens rom og steder? Hvilke sosiomaterielle vilkår for deltakelse finnes i institusjoner for barn og unge? Kan byrom, steder og sosiomaterialitet fungere på helt uventede måter for barn og unge? Tema for boken er samspillet mellom mennesker og rom, sted og sosiomaterialitet. Vi setter søkelys på byen som objekt og arena for barn og unges oppvekst og utfoldelser, som lek og andre mer utfordrende aktiviteter. Søkelys er også rettet mot sosiomaterielle vilkår i institusjoner for barn og unge – i barnehager, skole og barnevern, blant annet i samhandling med profesjonsutøvere. Boken er et resultat av to satsinger ved OsloMet – storbyuniversitetet: Storbyprogrammet, et strategisk program for tverrfaglig storbyforskning og forskning på byteoretiske temaer fra 2006 til 2015, og nettverket Barn og unge på tvers, et tverrfaglig nettverk opprettet i 2010, med forskning på og årlige konferanser om profesjonsutøvelse og om barn og unges oppvekstvilkår. Antologien inkluderer 11 vitenskapelige kapitler som er vurdert av ekstern fagfelle. Forfatterne er forskere fra ulike institutter og enheter ved OsloMet: fra sosial- og helsefagene, barnehagelærerutdanningen, de estetiske fagene og Senter for velferds- og arbeidsinkludering (SVA), universitetets institutter for oppdragsforskning. Grunnlaget for boken er den felles interessen for å sette barn og unges situasjon i storbyen på dagsorden, og for å forske om samspillet mellom byen som fysisk «kropp» og menneskenes handlinger, her samspillet mellom barn og unge og rom, sted og sosiomaterialitet. Antologien henvender seg til alle som har interesse for barn og unges oppvekstvilkår, og for samspillet mellom menneskelig handling og den materielle konteksten, i byen og i institusjoner for barn og unge: forskere, ansatte og studenter i sosial- og helsefag og lærerutdanninger, men også utøvere i praksisfeltet."