Subcategories
Tags
Language
Tags

Ancient Greek Music - Ensemble Melpomen

Posted By: Kontrabass_67
Ancient Greek Music - Ensemble Melpomen

Ancient Greek Music - Ensemble Melpomen
MP3 192 kbps | 1 CD | 2006 | Covers | 80 MB


Ensemble Melpomen
Conrad Steinman,aulos - direction
Arianna Savall,soprano - barbitos
Luis Alves da Silva,altus - kymbala
Massimo Cialfi,tympanon,krotola - salpinx

Track Listing
1.Akousate-Argos
2.Melomai
3.Sappho
4.Eros
5.Mater
6.Nomos M
7.Tenge pleumonas oino
8.Dithyrambos
9.Gaia
10.Daktylos amera
11.Makrotatos
12.Anakreon
13.Perikleitos
14.Agallis
15.Dialogos
16.Mona
17.Protos
18.Ekleipsis
19.Proteron
20.Hypne anax
21.Kretikos