Tags
Language
Tags

Quincy Jones - From Q, With Love (1999)

Posted By:
Quincy Jones - From Q, With Love (1999)

Quincy Jones - From Q, With Love (1999)
EAC Rip | FLAC (Tracks) +CUE, LOG | 782 MB | Scans
Genre: Smooth Jazz, Fusion | Label: Warner Bros. Records | Catalog Number: 9362 46490-2

Grouped together, as they are on the double-disc From Q with Love, producer/arranger/conductor Quincy Jones' love songs sound an awful lot alike. The high-gloss production, the silky smooth harmonies, the lead singers – who all happen to bear a strong vocal resemblance to Jones' most famous client, Michael Jackson – and even the tunes themselves have a one-note, suite-like sweep to them that can be mind-numbingly tedious after a couple hours. It helps that From Q with Love is loaded with hits from Jones' past 30-plus years (Patti Austin and James Ingram's "Baby, Come to Me" and "How Do You Keep the Music Playing?," Ingram's "One Hundred Ways" and "Just Once," Jackson's "Human Nature," and a handful of tracks from Jones' 1989 golden showpiece Back on the Block.

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Îò÷¸ò EAC îá èçâëå÷åíèè, âûïîëíåííîì 21. ñåíòÿáðÿ 2009, 12:27

Various / From Q, With Love [CD1.2]

Äèñêîâîä: HL-DT-STDVDRAM GSA-T20N Adapter: 2 ID: 0

Ðåæèì ÷òåíèÿ : Äîñòîâåðíîñòü
Èñïîëüçîâàíèå òî÷íîãî ïîòîêà : Äà
Îòêëþ÷åíèå êýøà àóäèî : Äà
Èñïîëüçîâàíèå óêàçàòåëåé C2 : Íåò

Êîððåêöèÿ ñìåùåíèÿ ïðè ÷òåíèè : 667
Ñïîñîáíîñòü ÷èòàòü îáëàñòè Lead-in è Lead-out : Íåò
Çàïîëíåíèå ïðîïóùåííûõ ñýìïëîâ òèøèíîé : Äà
Óäàëåíèå áëîêîâ ñ òèøèíîé â íà÷àëå è êîíöå : Íåò
Ïðè âû÷èñëåíèÿõ CRC èñïîëüçîâàëèñü íóëåâûå ñýìïëû : Äà
Èíòåðôåéñ : Óñòàíîâëåííûé âíåøíèé ASPI-èíòåðôåéñ
Îáðàáîòêà çàçîðîâ : Äîáàâëåíî ê ïðåäûäóùåìó òðåêó

Âûõîäíîé ôîðìàò : Ïîëüçîâàòåëüñêèé êîäèðîâùèê
Âûáðàííûé áèòðåéò : 1024 kBit/s
Êà÷åñòâî : Âûñîêèé
Äîáàâëåíèå ID3-òýãà : Íåò
Óòèëèòà ñæàòèÿ : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d


TOC èçâëå÷¸ííîãî CD

Òðåê | Ñòàðò | Äëèòåëüíîñòü | Íà÷àëüíûé ñåêòîð | Êîíå÷íûé ñåêòîð
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 5:03.10 | 0 | 22734
2 | 5:03.10 | 6:39.00 | 22735 | 52659
3 | 11:42.10 | 4:12.52 | 52660 | 71611
4 | 15:54.62 | 3:36.53 | 71612 | 87864
5 | 19:31.40 | 6:13.65 | 87865 | 115904
6 | 25:45.30 | 4:04.47 | 115905 | 134251
7 | 29:50.02 | 4:18.60 | 134252 | 153661
8 | 34:08.62 | 3:48.35 | 153662 | 170796
9 | 37:57.22 | 3:18.45 | 170797 | 185691
10 | 41:15.67 | 4:18.55 | 185692 | 205096
11 | 45:34.47 | 4:08.70 | 205097 | 223766
12 | 49:43.42 | 4:56.68 | 223767 | 246034
13 | 54:40.35 | 2:53.40 | 246035 | 259049


Òðåê 1

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\01 - Setembro (Brazilian Wedding Song) - Sarah Vaughan, Take 6.wav

Äëèíà ïðåäçàçîðà 0:00:02.00

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 9AC35F77
CRC êîïèè 9AC35F77
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 10) [278EB94C]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 2

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\02 - The Secret Garden (Sweet Seduction Suite) - Barry White, James Ingram, Al B. Sure!, El DeBarge, Siedah Garrett.wav

Äëèíà ïðåäçàçîðà 0:02:29.32

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà A4EC18DD
CRC êîïèè A4EC18DD
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 10) [9500DC85]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 3

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\03 - I'm Yours - Siedah Garrett, El DeBarge.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 99.9 %
CRC òåñòà 29E96351
CRC êîïèè 29E96351
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [D5FFB7CE]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 4

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\04 - Baby, Come To Me - Patti Austin, James Ingram.wav

Äëèíà ïðåäçàçîðà 0:00:00.03

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà B0F2CB37
CRC êîïèè B0F2CB37
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 10) [C7FD7CF3]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 5

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\05 - You Put A Move On My Heart - Tamia.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà E540BD83
CRC êîïèè E540BD83
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [80F0A290]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 6

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\06 - Velas - Toots Thielamans.wav

Äëèíà ïðåäçàçîðà 0:00:01.15

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 34649AC1
CRC êîïèè 34649AC1
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [050CEEB5]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 7

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\07 - Moody's Mood For Love - James Moody, Brian McKnight, Take 6, Rachelle Ferrell.wav

Äëèíà ïðåäçàçîðà 0:00:00.02

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà A53EEEFE
CRC êîïèè A53EEEFE
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [843A4E8B]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 8

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\08 - Liberian Girl - Michael Jackson.wav

Äëèíà ïðåäçàçîðà 0:00:00.02

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 99.9 %
CRC òåñòà BB491E6B
CRC êîïèè BB491E6B
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [F4189FC0]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 9

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\09 - Love Dance - George Benson.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 97.1 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà D214F43A
CRC êîïèè D214F43A
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [56F299BD]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 10

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\10 - One Hundred Ways - James Ingram.wav

Äëèíà ïðåäçàçîðà 0:00:00.01

Ïèêîâûé óðîâåíü 99.9 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 8EB07074
CRC êîïèè 8EB07074
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [14843236]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 11

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\11 - Rock With You - Brandy, Heavy D.wav

Äëèíà ïðåäçàçîðà 0:00:00.03

Ïèêîâûé óðîâåíü 99.9 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 7AB92574
CRC êîïèè 7AB92574
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 10) [59FED03B]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 12

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\12 - The Lady In My Life - Michael Jackson.wav

Äëèíà ïðåäçàçîðà 0:00:00.05

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà A6535B3A
CRC êîïèè A6535B3A
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 10) [09CF31AD]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 13

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\13 - The Shadow Of Your Smile (Love Theme from The Sandpiper) - Frank Sinatra with Count Basie and His Orchestra.wav

Äëèíà ïðåäçàçîðà 0:00:00.01

Ïèêîâûé óðîâåíü 92.3 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 21913283
CRC êîïèè 21913283
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 10) [FA32E0A8]
Êîïèðîâàíèå… OK


Âñå òðåêè èçâëå÷åíû òî÷íî

Îøèáîê íå ïðîèçîøëî

Êîíåö îò÷¸òà

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Îò÷¸ò EAC îá èçâëå÷åíèè, âûïîëíåííîì 21. ñåíòÿáðÿ 2009, 13:29

Various / From Q, With Love CD 2

Äèñêîâîä: HL-DT-STDVDRAM GSA-T20N Adapter: 2 ID: 0

Ðåæèì ÷òåíèÿ : Äîñòîâåðíîñòü
Èñïîëüçîâàíèå òî÷íîãî ïîòîêà : Äà
Îòêëþ÷åíèå êýøà àóäèî : Äà
Èñïîëüçîâàíèå óêàçàòåëåé C2 : Íåò

Êîððåêöèÿ ñìåùåíèÿ ïðè ÷òåíèè : 667
Ñïîñîáíîñòü ÷èòàòü îáëàñòè Lead-in è Lead-out : Íåò
Çàïîëíåíèå ïðîïóùåííûõ ñýìïëîâ òèøèíîé : Äà
Óäàëåíèå áëîêîâ ñ òèøèíîé â íà÷àëå è êîíöå : Íåò
Ïðè âû÷èñëåíèÿõ CRC èñïîëüçîâàëèñü íóëåâûå ñýìïëû : Äà
Èíòåðôåéñ : Óñòàíîâëåííûé âíåøíèé ASPI-èíòåðôåéñ
Îáðàáîòêà çàçîðîâ : Äîáàâëåíî ê ïðåäûäóùåìó òðåêó

Âûõîäíîé ôîðìàò : Ïîëüçîâàòåëüñêèé êîäèðîâùèê
Âûáðàííûé áèòðåéò : 1024 kBit/s
Êà÷åñòâî : Âûñîêèé
Äîáàâëåíèå ID3-òýãà : Íåò
Óòèëèòà ñæàòèÿ : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d


TOC èçâëå÷¸ííîãî CD

Òðåê | Ñòàðò | Äëèòåëüíîñòü | Íà÷àëüíûé ñåêòîð | Êîíå÷íûé ñåêòîð
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 4:16.12 | 0 | 19211
2 | 4:16.12 | 3:46.68 | 19212 | 36229
3 | 8:03.05 | 4:04.70 | 36230 | 54599
4 | 12:08.00 | 5:59.40 | 54600 | 81564
5 | 18:07.40 | 3:31.70 | 81565 | 97459
6 | 21:39.35 | 4:05.20 | 97460 | 115854
7 | 25:44.55 | 4:32.30 | 115855 | 136284
8 | 30:17.10 | 4:42.30 | 136285 | 157464
9 | 34:59.40 | 6:15.32 | 157465 | 185621
10 | 41:14.72 | 4:54.00 | 185622 | 207671
11 | 46:08.72 | 0:53.73 | 207672 | 211719
12 | 47:02.70 | 6:38.50 | 211720 | 241619
13 | 53:41.45 | 8:02.30 | 241620 | 277799


Òðåê 1

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\01 - How Do You Keep The Music Playing - James Ingram, Patti Austin.wav

Äëèíà ïðåäçàçîðà 0:00:02.00

Ïèêîâûé óðîâåíü 97.6 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 87B767A6
CRC êîïèè 87B767A6
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [C9482FEB]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 2

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\02 - Something I Cannot Have - Catero.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà A43A0C39
CRC êîïèè A43A0C39
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [E8D5C8D1]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 3

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\03 - Human Nature - Michael Jackson.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 573137CE
CRC êîïèè 573137CE
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [1C7D58FB]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 4

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\04 - Everything Must Change - Benard Ighner.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 6DEC2A07
CRC êîïèè 6DEC2A07
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [C5AB321E]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 5

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\05 - I'm Gonna Miss You In The Morning - Luther Vandross, Patti Austin.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 98.3 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 7F267A75
CRC êîïèè 7F267A75
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [EE32D36C]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 6

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\06 - Everything - Tevin Campbell.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 99.9 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà B6139099
CRC êîïèè B6139099
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [C5458765]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 7

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\07 - Just Once - James Ingram.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 35A6195B
CRC êîïèè 35A6195B
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [35C886BC]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 8

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\08 - If This Time Is The Last Time - Patti Austin.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 99.9 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 5051380D
CRC êîïèè 5051380D
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [BFA18537]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 9

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\09 - Somewhere - Aretha Franklin.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 97.3 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 714D44C8
CRC êîïèè 714D44C8
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [E6123446]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 10

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\10 - Heaven's Girl - R. Kelly, Ron Isley, Aaron Hall, Charlie Wilson With Naomi Campbell.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 98.4 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà AE416B89
CRC êîïèè AE416B89
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 8) [10642D75]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 11

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\11 - Prelude To The Garden - Quincy Jones.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 85.9 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 59BF8B61
CRC êîïèè 59BF8B61
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [6841F02C]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 12

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\12 - Sax In The Garden - Barry White, Kirk Whalum.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 100.0 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 92BD5C95
CRC êîïèè 92BD5C95
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 9) [92C1A802]
Êîïèðîâàíèå… OK

Òðåê 13

Èìÿ ôàéëà D:\Image\WavelabTemp\13 - At The End OfThe Day (Grace) - Toots Thielemans, Barry White, Mervyn Warren.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 96.8 %
Êà÷åñòâî òðåêà 100.0 %
CRC òåñòà 8E5BC955
CRC êîïèè 8E5BC955
Òî÷íîå èçâëå÷åíèå (äîñòîâåðíîñòü 8) [0388087D]
Êîïèðîâàíèå… OK


Âñå òðåêè èçâëå÷åíû òî÷íî

Îøèáîê íå ïðîèçîøëî

Êîíåö îò÷¸òà


Tracklist :::
CD 1:
01. Sarah Vaughan, Take 6 - Setembro (Brazilian Wedding Song) [0:05:03.10]
02. Barry White, James Ingram, Al B. Sure!, El DeBarge, Siedah Garrett - The Secret Garden (Sweet Seduction Suite) [0:06:39.00]
03. Siedah Garrett, El DeBarge - I'm Yours [0:04:12.52]
04. Patti Austin, James Ingram - Baby, Come To Me [0:03:36.53]
05. Tamia - You Put A Move On My Heart [0:06:13.65]
06. Toots Thielamans - Velas [0:04:04.47]
07. James Moody, Brian McKnight, Take 6, Rachelle Ferrell - Moody's Mood For Love [0:04:18.60]
08. Michael Jackson - Liberian Girl [0:03:48.35]
09. George Benson - Love Dance [0:03:18.45]
10. James Ingram - One Hundred Ways [0:04:18.55]
11. Brandy, Heavy D - Rock With You [0:04:08.70]
12. Michael Jackson - The Lady In My Life [0:04:56.68]
13. Frank Sinatra with Count Basie and His Orchestra - The Shadow Of Your Smile (Love Theme from The Sandpiper) [0:02:53.40]

CD 2:
01. James Ingram, Patti Austin - How Do You Keep The Music Playing [0:04:16.12]
02. Catero - Something I Cannot Have [0:03:46.68]
03. Michael Jackson - Human Nature [0:04:04.70]
04. Benard Ighner - Everything Must Change [0:05:59.40]
05. Luther Vandross, Patti Austin - I'm Gonna Miss You In The Morning [0:03:31.70]
06. Tevin Campbell - Everything [0:04:05.20]
07. James Ingram - Just Once [0:04:32.30]
08. Patti Austin - If This Time Is The Last Time [0:04:42.30]
09. Aretha Franklin - Somewhere [0:06:15.32]
10. R. Kelly, Ron Isley, Aaron Hall, Charlie Wilson With Naomi Campbell - Heaven's Girl [0:04:54.00]
11. Quincy Jones - Prelude To The Garden [0:00:53.73]
12. Barry White, Kirk Whalum - Sax In The Garden [0:06:38.50]
13. Toots Thielemans, Barry White, Mervyn Warren - At The End OfThe Day (Grace) [0:08:02.30]

Thanks to Original Re-leaser.